STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ CHORYCH NA NOWOTWORY
„PACJENT JEST NAJWAŻNIEJSZY”


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz chorych na nowotwory „Pacjent jest najważniejszy” - zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 3. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Warszawie.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw. Członek stowarzyszenie może być zatrudniony jako jego pracownik.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.


Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem stowarzyszenia jest:

 1. reprezentowanie interesów osób chorych na nowotwory, ich rodzin i opiekunów;
 2. ochrona praw osób chorych na nowotwory;
 3. ochrony i promocji zdrowia w zakresie wieloaspektowej problematyki nowotworów;
 4. pomoc i organizacja ruchu wzajemnego niesienia pomocy na rzecz chorych na nowotwory;
 5. zabieganie o leczenie chorych na nowotwory zgodnie ze światowymi standardami;
 6. pomoc w dostępie do opieki medycznej chorym na nowotwory;
 7. podnoszenie świadomości społecznej w zakresie chorób nwotworowych;
 8. zintegrowanie środowiska osób zmagających się z nowotworami;
 9. promocja i organizacja wolontariatu;
 10. dobroczynność publiczna.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. podnoszenie wiedzy na temat chorób nowotworowych i onkologii jako dziedziny medycyny;
 2. podnoszenie wiedzy na temat fundamentalnych praw pacjentów onkologicznych w Polsce i Unii Europejskiej;
 3. zwiększenie wpływu osób chorych na nowotwory na politykę zdrowotną państwa;
 4. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, występowanie z wnioskami i petycjami do Sejmu i Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, opiniowanie projektów aktów normatywnych w procesie legislacyjnym;
 5. udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji do walki z chorobami nowotworowymi;
 6. organizowania grup wsparcia i samopomocy dla pacjentów onkologicznych;
 7. zapewnienie dostępu do informacji niezbędnych w procesie leczenia dla chorych na nowotwory;
 8. pomoc w dostępie chorym na nowotwory, ich rodzinom lub opiekunom do opieki psychoonkologicznej;
 9. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej w zakresie leczenia i rehabilitacji chorym na nowotwory pozostającym w trudnej sytuacji finansowej;
 10. otaczanie opieką cho¬rych w szpi¬ta¬lach oraz domach;
 11. propagowanie profilaktyki chorób nowotworowych;
 12. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei i celów;
 13. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
 14. organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;
 15. prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez integracyjnych, kulturowych, rozrywkowych i sportowych;
 16. współdziałanie i pozyskiwanie do współpracy władz, instytucji, podmiotów gospodarczych, oraz organizacji zainteresowanych celami Stowarzyszenia w kraju i zagranicą;
 17. działania na rzecz egzekwowania praw pacjentów, w tym również poprzez udział w postępowaniach sądowych w charakterze organizacji społecznej;
 18. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
 19. prowadzenie działalności wydawniczej;
 20. podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
   a) członków zwyczajnych,
   b) członków wspierających,
   c) członków honorowych.

§ 8

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek.
 2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
  2. wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
  4. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
  1. brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
  3. nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
  4. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
  3. likwidacji członka będącego osobą prawną,
  4. wykluczenia.
 2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  2. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
  3. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
  4. działania na szkodę Stowarzyszenia.
 3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku opłacania składki członkowskiej.
 3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b - d.

§ 14

 1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Stowarzyszenia, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
 2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
 3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

 1. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 11 ust. 2 pkt b) i d).
 3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia i obowiązki przysługujące członkom zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku uiszczania składek.

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 16

  Organami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
 2. Skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej zostanie wybrany przez Założycieli.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję.
 4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  2. pisemnej rezygnacji,
  3. odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 5. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

§ 18

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na tydzień przed jego terminem.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
 4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 20

 1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
  1. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
  2. uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
  5. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  6. wybór Prezesa i Członków Zarządu ze wskazaniem ich funkcji,
  7. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  8. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
  9. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
  10. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
  12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
  13. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
 2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 21

 1. Zarząd składa się z 5 członków: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, których wyboru i powierzenia funkcji dokonuje Walne Zgromadzenie.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 22

 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania,
  2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
  3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
  4. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
  5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  6. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,
  7. uchwalanie regulaminu Biura.
 2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
 5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
 6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
  2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  3. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
  4. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
  5. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
 4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
 5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
  1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  3. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 25

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji,
  3. środków otrzymanych od sponsorów,
  4. darowizn,
  5. zapisów i spadków,
  6. dochodów z majątku.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
  1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
  2. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
  3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
  4. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
  5. rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
  6. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 26

 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
  1. członków Stowarzyszenia i jego organów,
  2. pracowników Stowarzyszenia,
  3. małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
  4. osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).

§ 27

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Wiceprezes.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

§ 29
 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

§ 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
Stowarzyszenie Pacjent Jest Najważniejszy jest niezarobkową
organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną,
wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000454358

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie