Stowarzyszenie na rzecz chorych na nowotwory
„Pacjent jest najważniejszy”

z siedzibą w (00-136) Warszawie przy Pl. Żelaznej Bramy 10
na mocy decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 255/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 udzielającej pozwolenia na zbiórkę publiczną, zebrało kwotę 35.620,50 zł w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe. Kwota ta w całości została wydatkowana na sfinansowanie kosztów leczenia osób chorych na nowotwór.
Koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły 177,75 zł, w tym:
95,75 zł – opłaty bankowe za rachunek bankowy założony dla zbiórki,
82,00 zł – opłata skarbowa od wniosku o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki
i zostały pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Pacjent Jest Najważniejszy jest niezarobkową
organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną,
wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000454358

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie